Má sa kresťan obávať, keď prichádzajú zmeny vo svete?

zmeny vo svete
zmeny vo svete a strach

Svet smeruje od jednej zmeny k druhej. Donedávna prechádzal rôznymi zriadeniami. Feudalizmus, kapitalizmus, komunizmus, demokracia. Dnes svet smeruje k oveľa závažnejšej zmene. Ide o zničenie starého poriadku, postaveného na kresťanstve a biblii. Tento poriadok mal základný kameň v Bohu a jeho desatoru. Prekračovaním desatora, boli ľudia súdení. Nový poriadok je poriadkom radikálnej zmeny, keď je na programe totálne odpratanie desatora. Desatoro ktoré odhaľovalo hriech, musí byť zničené. Prečo? Aby sa hriech mohol propagovať ako čosi normálne a bežné. Tento jav dnes vidíme v priamom prenose.

Ako sa má kresťan postaviť k tomu, že nastávajú vo svete takéto zmeny?

V prvom rade je kresťan len pútnikom v tomto živote, jeho vlasť je v nebesiach. Je to vlasť kde už nie je hriech, neprávosť, nenávisť, choroba.

A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Bôh, bude s nimi a bude ich Bohom. Zjv 21:3

Čo kresťanovi ponúka svet? Svet bol načas pridelený diablovi, po jeho skončenie. On je teraz dočasným pánom. Ak je svet v rukách diabla, môžeme s istotou povedať, že bude konať všetko proti Bohu a kresťanstvu.

Vtedy Hospodin povedal Satanovi: Odkiaľ prichádzaš? On odvetil: Z potuliek po zemi a z pochôdzky po nej. Jób 2:2

Satan koná všetko proti Bohu a spáse ľudí

Satan sa túla hore-dole po zemi a hľadá, čo by mohol proti Bohu a jeho nariadeniam vyviesť. Je síce obmedzený Božou mocou, koná však skutky proti Bohu a to skrze svojich ľudí ktorí mu patria. Kresťan toto veľmi dobre vie a preto nesmie bojovať proti inému človeku. Ten človek je poviazaný satanom, je jeho vazalom. Koná skutky diablove, bojuje proti Kristovi a desatoru. Kresťan má bojovať proti silám, ktoré tohto človeka ovládajú. Nie proti človekovi samotnému:

Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Ef 6:12

Nezabúdajme, že my sami sme slúžili tomuto pánovi. Pokiaľ nás Boh nevtrhol z tejto temnoty a neuzreli sme svetlo:

Tak (naplnil) aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Ef 2:1-2

Svet leží v zlom, víta nové zmeny

Svet teda leží v zlom a nenávisť voči Bohu sa stupňuje. Bude sa tiež stupňovať voči kresťanom a ich viere. Diabol tlačí na pílu. Boh nám nesľúbil prechádzku ružovým sadom, my máme sľúbenú nenávisť sveta a prenasledovanie. Veď Ježiš povedal:

Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé; radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Mt 5:11-12

Čo je však toto súženie platné, keď kresťan má prisľúbenú hojnú odmenu? Pavol nás ubezpečuje:

Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné. 2Kor 4:17-18

Takže si to zhrňme.

  1. Svet leží v moci satana
  2. Satan koná všetko proti Bohu a spáse človeka
  3. Pre svoje ciele si používa ľudí, ktorých si zotročil a oni konajú jeho vôľu
  4. Tých ľudí je dnes vo svete drvivá väčšina
  5. Svet tým pádom nenávidí Boha a kresťanov

Môžeme očakávať niečo dobrého z tejto pozície? Istotne že nie, veď Božie slovo nás pripravuje. Jeho napomínania sú jasné a to ohľadom oddelenia sa od tohto sveta. Teda nielen svet opovrhuje kresťanmi, ale aj kresťan má opovrhovať svetom.

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi. 1Jn 2:15

Tu prichádzame k odpovedi na našu otázku: má sa kresťan obávať, keď prichádzajú zmeny vo svete?

Utrpenie kresťanov

Značná časť kresťanov vo svete už dnes trpí (pozri prenasledovanie kresťanov). Stratili svoje domovy, slobodu, často aj život. Bývalé kresťanské krajiny – zvlášť Amerika a Európa, ešte plne toto prenasledovanie nepociťuje. Bude sa však stupňovať. Prvé náznaky a prieniky do zákonov sú viditeľné. Čo teda môžeme od sveta očakávať a čo svet od nás? Ak svet nenávidí kresťanov a kresťania sa majú od sveta oddeliť, odpoveď na otázku zmeny sveta je jasná.

Kresťan sa má pripraviť na tieto zmeny. Nemá pozerať dolu na zem a jej lákadlá či bohatstvá, ale má pozerať hore.

Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Kol 3:2

Radosť z večnosti bez zmeny

Kresťan sa má potešovať budúcim životom a nie týmto krátkym. Ako bolo hore spomenuté, odmena za vernosť bude neadekvátna. Trošku potrpíme, ale dostaneme nezaslúženú odmenu. Oddialiť zmeny vo svete, bojovať proti nim, nemá žiaden zmysel. Veď kto určuje beh dejín ak nie Boh? Je to On, kto píše dejiny a napísal aj budúcnosť. Preto má kresťan s pokorou prijať stav vecí, ktoré sa vo svete dejú. Má s pokorou prijímať zmeny, byť aj nepríjemné.

Všetci obyvatelia zeme sú pokladaní (pred Bohom) za nič; podľa svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme; niet nikoho, kto by mohol prekážať Jeho rukám a opýtať sa Ho: Čo to robíš? Dan 4:32

Zvrchovanosť a spravodlivosť Boha

Svet sa zmieta v neustálych zmenách, ale Boh je nemenný a pevný. Je to jediný bod, o ktorý sa môžeme oprieť. Všetko čo sa vo svete deje, je ustanovené podľa Božej vôle. Nikto nemôže povedať, že Boh koná nespravodlivo. Nespravodliví sme v prvom rade my ľudia. Vytvorili sme ríšu zla, keď svojim dielom k tomuto zlu neustále prispievame. Nikto z nás nemôže povedať – ja som spravodlivý, Boh ma nespravodlivo súdi. Aj keď dal satanovi moc nad týmto svetom, satan koná len to, čo mu Boh dovolí. On píše dejiny, On tvorí budúcnosť. V jeho ruke sú srdcia vládcov:

Mnou vládnu kniežatá a všetci vznešení spravodliví sudcovia. Prís 8:16

Zmeny ktoré postihnú stratu identít národov

To že národy strácajú svoju identitu, je Božia odplata za hriechy ľudstva ako celku. Dnes počujeme všade plač, že národy strácajú zákony na svoju ochranu. Strácajú samostatnosť a zvrchovanosť. Opäť ako v minulosti sa deje veľké sťahovanie národov. Ľudia kričia – strácame svoju krajinu. Je to nepríjemné, ale je to Božia odplata za zlo ktoré tvoríme. A nielen my, ale už celé generácie našich predkov pred nami. Boh dáva krajiny a zem komu chce. Môže ju dať moslimom, môže ju však v okamihu aj vziať z ich rúk:

Ja som svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil zem, ľudí i zvieratá, ktoré sú na povrchu zeme, a dám ju tomu, komu uznám za vhodné. Jer 27:5

Kresťan má toto všetko dobre vedieť. Má šíriť slovo Božie, činiť učeníkov pre Krista a radovať sa z večnosti. Má rešpektovať vôľu Boha, ktorý ustanovil takýto priebeh dejín. nemá sa Bohu stavať na odpor. Napokon má kresťan dobre vedieť, že všetko skončí podľa Božieho plánu v dobrom tak, ako to Boh ustanovil pred večnými vekmi. On aj teba ustanovil ako kresťana dávno predtým, ako bol svet svetom:

On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi, 2Tim 1:9

Záver

Nech si svet razí cestu bárs aj do pekla, kresťan sa nemá desiť sveta a jeho nenávisti. nemá sa desiť zmeny, ktorú dnes svet podstupuje. Kresťan sa má radovať z Ježiša Krista a jeho spásy, bez povšimnutia sveta. Má hľadieť na veci budúce a nie na veci dočasné. Má trpieť pre Kristovo meno, za čo získa neporušiteľný veniec slávy.

Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú. Jak 1:12

Amen…

Ak sa ti článok páčil, registruj sa, komentuj a budeš v odberoch. Ak chceš iba odbery, zadaj odbery bez registrácie