Kristov kríž je bláznovstvom pre ľudí, ktorí naveky zahynú

Spása skrze Kristov kríž je skutočne bláznivá. Boh dal ľuďom možnosť, aby Ho poznali zo stvorenia. Človek dostal rozum, ktorým mal premýšľať o Stvoriteľovi. Videl krásnu prírodu, západ slnka, tiene, farby, zvuky, chute, tvary. Videl nebeskú klenbu, na ktorej sú hviezdy. slnko a mesiac. Dávid je z toho nadšený keď volá:

Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil, myslím si: Čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ! Ž 8:4-5

Božie diela

Tak ako premýšľal Dávid, v celej histórii zmýšľal len málokto. Ani Dávid by tak nebol myslel, ak by sa bol narodil v pohanskom prostredí. Boh sa dal spoznať ľuďom skrze stvorenie, skrze krásu ktorú má človek okolo seba. Dnes je to ešte ostrejšie vidno, keď máme moderné prístroje na pozorovanie sveta a prírody. Keď človek objavil DNA, ktorá v sebe nesie informácie, o to viac mal premýšľať o Bohu, ktorý túto dokonalosť stvoril.

Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel (prírody a sveta), takže (ľudia) nemajú ospravedlnenie, Rim 1:20

Človek sa stal bláznom! Neuznal Boha ako Stvoriteľa, ale si vymyslel rôzne mytologické príbehy, alebo dnes vedecké teórie o tom, ako vznikol svet. Samozrejme bez Boha. Boh videl akí sú ľudia hlúpi, tak sa rozhodol postaviť svoju spásu na bláznovstve. Na bláznovstve kríža, na ktorom je pribitý Boží Syn. Ten vylieva svoju krv za bezbožných, aby mohli naveky žiť. Pavol napísal:

Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zaľúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich. 1Kor 1:21

Božia bláznivá spása

Aká zámena. Človek sa rozhodol odhodiť múdrosť, pretože nechcel Boha poznať zo stvorenia. Boh sa rozhodol naproti tomu použiť bláznovstvo, o ukrižovanom Božom synovi. Pre Boha je nepochopiteľné, ako môže človek upadnúť do falošných vier. Pre človeka je podobne nepochopiteľné, ako môže Boh zachrániť svet skrze kríž.

Dnes má väčšina sveta poznanie Boha skrze písmo a kresťanov. Lenže v kázňach kresťanov sa objavuje Kristov kríž ako nástroj spásy, čo sa zdá pohanom smiešne a neprijateľné. A práve tento kríž, má skutočnú moc človeka zachrániť. Pavol napísal:

Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. 1Kor 1:18

Cesty ľudí ku spáse

Ľudia sa chcú spasiť rôzne. Skrze svoje skutky, meditácie, liečenie, akúsi ľudskú lásku, filozofiu. Vyhľadávajú guruov, rôznych majstrov, duchovných vodcov. Veria, že ich život bol prežitý dobre a preto budú spasení. Veria, že keď hlásali pravdu v ktorú verili, ich večnou stanicou bude nebo. Ale Boh sa nerozhodol nijako takto spasiť človeka. On sa rozhodol ho spasiť výhradne skrze Kristov kríž. Len skrze Kristov kríž. Ak ľudia neprijali Kristov kríž, Pavol píše že hynú. Všetky ich skutky, viery, poznania, motory života sú ničotné. Nič z toho ich nezachráni.

Ak náboženstvo hlása skutky, aby boli veriaci skrze ne spasení, ľudia v tom systéme hynú. Ak ľudia dodržiavajú nariadenia nejakej cirkvi alebo inej viery s cieľom sa spasiť, tak hynú. Akákoľvek cesta k Bohu bez Krista a Jeho kríža, je cestou smrti!

Opakom sú veriaci, ktorí upierajú svoje oči ku Kristovi a jeho krížu. Pretože tam na kríži čoby Božom oltári, Boh zmieril svet zo sebou. Je to skutočne bláznivé na prvý pohľad. Ale Bohu sa práve skrze tento spôsob zapáčilo spasiť svet. Je to Jeho voľba.

Mudrlanti sveta určujú vieru ľudí

Svet je plný takzvaných múdrych ľudí s diplomami a mnohými vysokými školami. Svet je plný filozofov a učiteľov ciest k Bohu. Svet je plný guruov, ktorí údajne poznajú mier a večnosť. Všetko toto je pre svet prijateľné, svet tomu rozumie. Ale ak svetu poviete, že len Kristov kríž zachraňuje, nechápavo na vás bude hľadieť. Pavol píše:

Zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem. 1Kor 1:19

Všetky tituly, diplomy, doktoráty, filozofie, duchovné cesty sú o ľudskej múdrosti. Niektoré sú dokonca aj o ľudskej skúsenosti. Zároveň však tieto poznatky sú hlúposťou u Boha.

V Čechách sa udeľuje cena, ktorá sa volá – bludný balvan. Ide tam o výsmech rôznych filozofií, názorov, iných vedeckých smerov, skúseností, vier. Dostala sa tam napríklad aj téma o plochej zemi či kreacionizme. Ak by toto združenie malo dať niekomu najbludnejší balvan, bolo by to učenie o spáse skrze kríž. Takýto balvan však neudeľujú, pretože sú medzi nimi aj takzvaní kresťania.

Kázeň o Kristovom kríži je pre svet bláznivá

Správa o Kristovi a jeho kríži, by mala skutočne dostať tú najvyššiu cenu bláznovstva. Prečo? Lebo to tak určil sám Boh. On chcel ukázať, aký hlúpy je človek, ktorý sa spolieha na svoj rozum. A práve učenie o kríži je učením bláznivým, no u Boha je múdrosťou. Vidíme tu ten paradox.

My ľudia máme tendenciu citovať iných ľudí a ich názory. Upierame svoje oči k ľudským teóriám. Podnes sa napríklad vysoko cení obyčajný hriešny človek, Albert Einstein, ako nadčlovek. Jeho názory a pohľady ovplyvnili smerovanie v 20 storočí. Naša doba vysoko vyzdvihuje nedávno zomrelého Stephena Hawkinga, ktorý vymýšľal teórie vzniku vesmíru. Títo ľudia sú pre svet zárukou poznania a pravdy. Ak niekto popiera ich názory, je moderný bludár a heretik. No obaja títo velikáni žili v omyle a s nimi tak žije väčšina sveta. Oni nepoznali moc Kristovho kríža, oni túto moc dokonca popierali.

Im kázeň o Kristovom kríži nič nehovorila. Boli obdobia, kedy uvažovali o Bohu, ale nikdy neuvažovali o sile Golgotského kríža a Kristovej obete na ňom.

Gréci a židia, ateisti a nábožní ľudia

Pavol píše, že Gréci hľadajú zmysel života skrze múdrosť a židia skrze náboženstvo. Boh obchádza obe tieto cesty a necháva kázať kázeň o ukrižovanom Božom Synovi. Pre Grékov ide o výsmech. Veď to nie je žiadna múdrosť, žiadna filozofia. Nedá sa z toho vytvoriť žiaden múdry citát. Židia sú pobúrení, pretože oni sa spoliehajú na svoje vlastné ľudské skutky a náboženstvo. Tiež na svoje obrady, Bohoslužby, výzor, oblečenie, vystupovanie, vyjadrovanie. Na povrchu vyzerajú skutočne zbožne, no sám Pán im odhaľuje ich temné srdce.

Dnes by sme to mohli previesť na dva tábory vo svete. Prvý tábor sa spolieha na svoj rozum, vynálezy, filozofiu a vedu. Druhý tábor sa spolieha na svoju zbožnosť, modlitby, skutky a zásluhy. Ale Boh dáva spásu mimo oba tieto tábory a to skrze kríž. Pre svetských ľudí je kríž výsmechom, pre nábožných ľudí je pohoršením. Nábožný človek sa spolieha na svoje skutky a zbožnosť. Svetský človek sa tiež spolieha na svoje skutky a na vedu. Spása je ale mimo oba tieto tábory.

Obrátení ľudia sú zachránení ako jediní

Až keď sa človek obráti a uverí, začne na neho platiť ďalší Pavlov verš ktorý znie:

My kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznovstvo;  ale tým istým, povolaným, Židom i Grékom, Krista Božiu moc a Božiu múdrosť. 1Kor 1:23-24

Tí ktorí sú Bohom povolaní, je Kristov kríž Božou mocou a múdrosťou. Človek, ktorý donedávna zastával evolúciu a veril len v tento svet, je krížom premožený. Druhého človeka ktorý miloval svoje obrady a skutky, Kristov kríž tlačí na zem k pokore.

V slabom kríži je neuveriteľná moc

Tak Boh ustanovil spásu skrze bláznovstvo kázania o kríži. Naopak zavrhol všetky ľudské názory a cesty. Moc tohto sveta a jeho sila v názoroch, je zničená slabosťou kázania o kríži. Médiá sa posmievajú Kristovmu krížu, ich sila je na prvý pohľad veľká. Pohania sa rúhajú Kristovmu krížu, moc satana vo svete sa javí rovnako. Kríž tak vyzerá ako symbol slabosti, ako barlička pre slabých. Tak to aj mnohí ľudia tvrdia, že kresťanstvo je pre slabých. Ale Boh toto slabé dal ako jedinú možnosť spasenia:

Lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia. 1Kor 1:25

Vďaka Bohu, že si nás vyvolil k tejto slabosti. Vďaka Bohu, že my môžeme smelo vyznávať Kristov kríž pred celým svetom. Lebo tento kríž je našou silou od Boha. Na prvý pohľad vyzerá ako čosi slabé, no táto kázeň je mocou a silou Boha k spaseniu. Pavol píše:

Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. Rim 1:16

Radujme sa a hlásajme túto moc Boha v Kristovi a jeho kríži svetu. Mnohým budeme na posmech, ale to sú tí ktorí hynú. No v tejto kázni sa skrýva obrovská sila, ktorá priťahuje nových ľudí k viere…

Ak sa ti článok páčil, registruj sa, komentuj a budeš v odberoch. Ak chceš iba odbery, zadaj odbery bez registrácie