Chýbajúce slová vo verši Lukáš 9,56 v katolíckej a ekumenickej biblii

Pokračujeme v odhaľovaní podvodu, ktorý sa nedeje len na Slovensku, ale po celom svete. Diabol veľmi dobre vie, že zdrojom viery je biblia – Božie slovo. Biblia je vysoko čítanou knihou sveta. Nový svetový poriadok nechce náboženstvá vylúčiť ba naopak – chce ľudí presvedčiť, že je jedno, cez aké náboženstvo bude možná spása. Tým sa stáva Ježiš iba jedným z mnohých ciest k Bohu, čo je jedna veľká satanova lož. Nalistujme si preto Lukáša 9,56. Pozrime sa do ekumenickej a katolíckej biblie, ako tam tento verš stojí – dolu je aj obrázok:

Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ 55 On sa obrátil k nim a pokarhal ich. 56 A odišli do inej dediny.

Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: “Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?” 55 On sa obrátil a pokarhal ich. 56 A odišli do inej dediny.

Ekumenický preklad

Picture

Katolícky preklad

Picture

Všimnime si, že obidva preklady svorne hovoria o tom, že Ježiš pokarhal učeníkov a hneď nato odišli preč. Človek, ktorý tieto preklady číta, či dokonca študuje, tu nespozoruje nejakú nekalú vec, pokiaľ sa nepozrie do presných a overených biblií. Na Slovensku je zaručene presný Roháčkov preklad ktorý hovorí:

Ale Ježiš sa obrátil, pokarhal ich a povedal: Neviete, čieho ste vy ducha; 56 lebo Syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť. A išli do iného mestečka.

Vidíme ten rozdiel? V ekumenickej aj v katolíckej biblii je vynechaná úmyselne táto časť: 

…lebo Syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, ale spasiť…

Prečo je táto časť nebezpečná pre New Age? Pretože sa tu hovorí o Ježišovi, ktorý má moc zahubiť alebo spasiť ľudské duše. Takú moc totižto nemá nikto – ani buddha, ani Krišna, ani Alah, Mohamed, a ďalší falošní zvodcovia. Ale Ježiš má moc spasiť, ale i zahubiť! Dnes je dňom evanjelia, prijatia dobrej zvesti o Kristovi, ktorý sa obetoval za hriešnych ľudí a prijať ho do svojho života, srdca, ustanoviť Ho svojim Pánom. Dnes je ten čas. Preto tu Ježiš hovorí, že neprišiel zahubiť ľudské duše, ale ich zachrániť – neprišiel v tomto príhodnom čase spustiť na svet odplatu, ale svet zmieriť s Bohom. Ak tento čas pominie, potom až príde Kristova odplata…

Ale to by znamenalo, že Ježiš má obrovskú moc a skeptici by dokonca mohli uvažovať nad tým, že Ježiš by mohol byť skutočne samotným Bohom, ak si môže dovoliť ľudí spasiť, alebo zahubiť. To nie je dobré pre nový svetový poriadok. Ježiš nemôže mať až tak veľkú moc nad ľuďmi, ba dokonca nad celým ľudstvom a preto satan tieto verše skrze ľudí, ktorí sa tvária ako kresťania, alebo sú nasadení v kresťanstve – musel radikálne zmeniť. Najľahší spôsob je tieto verše jednoducho vyhodiť. Preto sa pozrime na obrázok do Roháčkovho prekladu, ako to skutočne stojí.

Roháčkov preklad

Picture

​Ak by sme si mysleli, že tieto zmeny v biblii sa týkajú len našej krajiny, nedajme sa pomýliť. Toto je celosvetová vzbura proti Kristovi, skrze zmeny v Božom slove. Diabol spochybnil už v raji Božie slovo o ktorom prehlásil, že klame! Pritom on sám nedokáže hovoriť pravdu, ako ho písmo odhaľuje. Pre Čechov mám rovnako zlú správu. Ich najrozšírenejšie vydania, zvlášť biblia 21, rovnako vyškrtla slová z tohto verša:

Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli: “Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?” Ježíš se však obrátil a okřikl je. Šli tedy do jiné vesnice. Lk 9:54-56

Ale aj u Čechov je dobrý preklad k overeniu, bible Kralická kde to stojí správne:

A viděvše to učedlníci jeho, Jakub a Jan, řekli: Pane, chceš-li, ať díme, aby oheň sstoupil s nebe a spálil je, jako i Eliáš učinil? A obrátiv se [Ježíš], potrestal jich, řka: Nevíte, čího jste vy duchu. Syn zajisté člověka nepřišel zatracovati duší lidských, ale aby [je] spasil. I odešli do jiného městečka. Lk 9:54-56

Dnes siahol satan po novej zbrani. Božie slovo je zaznamenané v biblii a to bol chvíľu pre neho problém. Prekrúcať niečo jasne napísané nebolo ľahké a presvedčivé. Ale čo to tak vynechať? 

Položme si teraz otázku. Kto stojí za katolíckou cirkvou, ktorá ako prvá mení svoju bibliu a to nielen štandartnú, ale aj Jeruzalémsku, v ktorej je rovnaký omyl? Kto stojí za ekumenizmom a ich písmom, keď po vzore katolíckej biblie, vynechávajú tie isté verše ako katolíci? Len satan si dovolí skrze svojich ľudí siahať na Božie slovo…

Pozrite si svoje biblie, ako tento verš prekladajú a budete prekvapení. Evanjelická cirkev v nových vydaniach ešte tieto verše síce nevyhodila, ale už sú v hranatých zátvorkách – pripravené na likvidáciu…

Ak sa ti článok páčil, registruj sa, komentuj a budeš v odberoch. Ak chceš iba odbery, zadaj odbery bez registrácie