Posvätenie nie je rast človeka, ale jednorázový úkon Boha

21. januára 2020 Administrátor 0

Neprestajne v cirkvách sa hovorí o ľudskom posväcovaní. Ide o akýsi proces, byť lepším a lepším človekom, keď niektoré smery zachádzajú do nezmyslu, že človek na konci života by mal byť podobný až samotnému Kristovi. Kristus nám vydobyl nielen spasenie, ale aj posvätenie. Pozrime sa v tomto článku nato… Je samozrejme dobré, ak kresťania žijú morálnymi životmi, ak sa držia (čítaj ďalej)

Je viera z počutia, alebo zo zázrakov, emócií, pocitov, našich skutkov?

19. januára 2020 Administrátor 0

Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Rim 10:17 Každý kresťan si prešiel dlhou cestou, pokiaľ mu bolo dané pochopiť skutočné evanjelium bez skutkov, skrze vieru v Ježiša Krista. A je mnoho kresťanov, ktorí sa nevedia pohnúť, hľadajú vo svojom kresťanstve chyby, kde zakopli, kde urobili chybu a tak sa zháňajú za novými a novými poznatkami, hľadajú (čítaj ďalej)

Osud, náhoda, alebo karma?

14. januára 2020 Administrátor 0

Tento článok vznikol na základe nie pohľadu na ateistov a nekresťanov, ale na pohľade kresťanov. Kresťania, sú dnes ovplyvnení východnou filozofiou, okultizmom, ezoterikou, zážitkami, emóciami, svojimi skutkami. Túto predstavu musíme rozbiť na márne kúsky, pretože je od spásy veľmi vzdialená… Náhoda alebo osud? Náhoda alebo osud, ktoré nemajú Tvorcu, sú slepé. Na takejto lži dnes stojí evolučná teória, ktorá hovorí, (čítaj ďalej)

Pokoj s Bohom a istota večnosti

12. januára 2020 Administrátor 0

Toto je zamyslenie o viere a Božej práci na našej spáse. Nie na našej práci, pre našu spásu. Prečo ľudia neveria Kristovi, ale si vytvárajú náboženstvo, mnohé viery ktoré nesúhlasia s bibliou? Prečo sa poddávajú zjaveniam, pocitom, svojim zásluhám a skutkom miesto toho, aby ako deti uverili v Jeho slovo. Veď Boh nevie klamať! Celá viera stojí na Ňom, ktorý (čítaj ďalej)

Reformácia, ktorá nebola žiadnou reformou cirkvi

8. januára 2020 Administrátor 0

Nedávno bolo 500 rokov od začatia takzvanej reformácie, kedy Luther pribil 95 téz, na brány svojho kostola. Ide o smiešne obdobie, keď mnohí hrdí protestanti, si dávali do svojich obrázkových profilov číslicu – 500. Položme si ale otázku? Čo priniesla skutočne reformácia? Naozaj sa cirkev vrátila k základnej pravde – spása je mimo ľudských prác, len v Kristovi a jeho (čítaj ďalej)

Prečo cirkvi učia dodržiavať zákon ktorý nás odsudzuje?

6. januára 2020 Administrátor 0

Prvé ak človek príde niekam do cirkvi je skutočnosť, že vytiahnu na neho zákon a jeho dodržiavanie. Luther napísal malý katechizmus, postavený na desatore. Kalvín rovnako postavil svoje inštitúcie na desatore. Všetky reformované katechizmy vykladajú desatoro. Ale čo hovorí biblia o zákone? Zvlášť nový zákon? Postupne sa tým musíme prepracovať, aby sme pochopili, že aj keď je zákon dobrý a (čítaj ďalej)

Existuje niečo ako rast vo viere?

5. januára 2020 Administrátor 0

Kresťanský svet zaplavuje už dlhé roky pojem – rast viery. Človek údajne uverí, potom musí jeho viera narastať. Samozrejme s rastom viery rastú aj skutky, so skutkami posvätenie. Tento rast viery, však môže začať aj stagnovať, dokonca sa zmenšovať, až sa stane, že kresťan od viery napokon odpadne. Toto učenie vychádza z reformovanej teológie a stojí na jednom verši: Podlžní (čítaj ďalej)

Odchod zo sociálnych sietí – konečne

3. januára 2020 Administrátor 0

Po dlhom uvážení som sa odhlásil zo všetkých možných sociálnych sietí – zvlášť z facebooku, twitteru a vk. Ostatné siete som nemal, ako pinteres či instagram. Dôvod? Sloboda! Pozerať kto zdieľa článok, kto mi píše, kto komentuje, kto mi dáva otázky – ma začalo unavovať. Som robot, aby som neprestajne sledoval čo sa deje na sieti, ktorá nemá príliš veľa (čítaj ďalej)

Bohatý mládenec – novoročné evanjelium

1. januára 2020 Administrátor 0

Príbeh o bohatom mládencovi urobil v cirkvi veľa zmätku. Ľudia tento príbeh vzali ako normu kresťanského života a spasenia. Pritom Pán Ježiš hovorí a ukazuje na niečo úplne iného, čo v tomto príbehu väčšina kresťanstva vidí. Poďme to prebrať: A hľa, istý človek pristúpil k nemu a povedal: Dobrý Učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život? Mt (čítaj ďalej)

Boží dar ktorý nie je výmenou za niečo

29. decembra 2019 Administrátor 0

Slovo – dar – je dnes tak zdeformované, že ľudia si pod tým predstavujú výmenu. Niekto mi dal dar, ja mu musím tento dar odplatiť. Aj samotné vianoce sú takýmto obchodom, kde si ľudia dávajú dary preto, lebo očakávajú že dary aj dostanú. Potom mnohí porovnávajú, sťažujú sa, že oni investovali do blížneho veľa peňazí a im sa dostal iba (čítaj ďalej)

Kristov pokoj a nepokoj mnohých kresťanov

26. decembra 2019 Administrátor 0

Izaiáš predpovedá Mesiáša takto: Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja. Iz 9:6 Boh prináša ľuďom pokoj v spasení, ktoré sám vezme na svoje plecia a ako ho započne, tak ho i dokončí a to bez účasti človeka. (čítaj ďalej)

Pravý význam vianoc – požehnané sviatky…

24. decembra 2019 Administrátor 0

A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou.  Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu,  lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. Lk 2:9-11 V tomto verši sa ukrýva celé čaro vianoc – narodenia (čítaj ďalej)

Biblia na počúvanie – II. Paralipomenon

23. decembra 2019 Administrátor 0

Mnohí ľudia počúvajú bibliu miesto čítania. Čítaním sa dá biblia hĺbkovo študovať, počúvaním vzniká viera ako píše Pavol Rimanom. Stačí si každý deň vypočuť kúsok Božieho slova, z ktorého človek získa mnohé požehnania a hlavne vieru. Spozná lepšie Boha a bude vedieť, čo je vôľa Božia. Postupne sem pridáme všetkých 66 kníh Svätej Biblie. Dolu je prehrávač, ktorý funguje okrem (čítaj ďalej)

Spasiteľná viera podľa kalvinizmu

23. decembra 2019 Administrátor 0

Pre kalvinistu existujú dva druhy viery v Ježiša – pravá a falošná. Evanjelium hovorí o jednoduchej viere a to – uveriť v Ježiša, ktorý zomrel pre naše hriechy, očistil nás svojou krvou a vstal zmŕtvych na naše ospravedlnenie. Toto je jediná biblická viera, veľmi jednoduchá a jasná. Ale kalvinizmus učí, že človek nemôže sám od seba prijať Krista vierou, pretože (čítaj ďalej)

Nedeľné evanjelium – Spravodlivý je len ten, kto verí v Krista

22. decembra 2019 Administrátor 0

Svetské chápanie spravodlivosti je značne skreslené. Spravodlivým je podľa sveta taký človek, ktorý nikdy nesedel vo väzení, ktorý nie je zjavným hriešnikom, opilcom, ktorý platí poctivo dane, stará sa o rodinu, deti a žije morálnym životom. Ak ešte aj chodí do kostola, je svätec nad svätca. Ale Božie slovo nám osvecuje túto falošnú predstavu keď hovorí, že spravodlivý nie je (čítaj ďalej)

Ak neodpustíte previnenia, ani vám Boh neodpustí

21. decembra 2019 Administrátor 0

Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec;  ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov. Mt 6:14-15 Mnohí ľudia si z týchto veršov urobili výmenný obchod. Ak ja odpustím ľuďom, mne odpustí Boh Otec. V istom zbore počas kázne, pastor na tento verš dal takýto výklad: Ak kresťan neodpustí prehrešky (čítaj ďalej)

Poslušnosť podľa MacArthura versus biblia

20. decembra 2019 Administrátor 0

Kto chodil do reformovaných zborov vie, že sa vyžaduje od veriacich takzvaná – poslušnosť Božiemu slovu. Čo sa tým myslí? Všetky príkazy, zákazy, doporučenia, nariadenia, je potrebné zachovávať, pretože ide o nariadenia Božie. Zvlášť nariadenia novej zmluvy, ktorá je iná ako zmluva stará ohľadom príkazov. Nie sme viazaní desatorom v plnom znení, pretože nedodržiavame sobotu, ktorá je súčasťou desatora. My (čítaj ďalej)

Odpadnutie a nemožnosť pokánia? Židom 6,4

17. decembra 2019 Administrátor 0

Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv. Hebr 6:4-6 List židom je smerovaný k starozákonnému ľudu. Tento list nebol daný (čítaj ďalej)

Vyznanie viery

15. decembra 2019 Administrátor 0

Ide o krátke zhrnutie, i keď nie celé, vyznania viery, ktoré prezentujeme na tejto stránke, v súlade s grace alianciou. Všetky body tohto vyznania sa odvolávajú na písmo a nie na učenie cirkvi, cirkevných otcov a reformátorov. Ide o posolstvo evanjelia zdarma, ktoré Boh pripravil ľudstvu, skrze kríž Kristov, aby sa každý mohol napiť živej vody a večne žiť. Spasenie (čítaj ďalej)