Jednoduchosť viery a jej prekrytie (30.3.2020)

Preto prosíme všetkých ľudí, aby sa nikdy nedali oklamať nadstavbou evanjelia, ako podmienkou spásy. To že je človek spravodlivý v Kristovi je pravda, ale to nie je primárne evanjelium. Primárne evanjelium znie: uver v Ježiša a budeš spasený. Uver v tri veci. Neprestajne to opakujeme na týchto stránkach. 1. Ježiš zomrel za tvoje hriechy, 2. bol pochovaný a 3. vstal zmŕtvych.


Brožúra – Pokánie v rôznych formátoch pre čítačky (19.3.2020)

Prvá brožúra ohľadom pokánia je na svete. Dielo je vytvorené na základe zamyslení, odpovedí a komentárov tých pastorov, ktorí sa zaoberajú skutočným evanjeliom milosti a nie evanjeliom skutkov. I keď nie všetko je v tejto brožúrke zaznamenané, dáva jasný návod ako porozumieť pokániu. Teraz stačí už len sťahovať a utvrdzovať sa vo viere v Ježiša Krista, ako jedinú možnosť spasenia a to bez našej práce a našich skutkov.

 Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravedlivosť. Rim 4:5


Pokánie II. Skutočný význam pokánia (záver) (18.3.2020)

Vždy, keď sa v Biblii slovo pokánie používa pri odkazovaní na spásu (záchranu), je to buď podstatná alebo slovesná forma tohto slova, čo znamená – zmeniť názor alebo myslenie. Sú k dispozícii ešte ďalšie dve slová, ktoré sú preložené ako pokánie, tie sa však nevzťahujú k spáse. Ale vždy, keď sa jedná o odkaz na večné spasenie, ide o metanoiu alebo metanoeo.

Dolu sú vyložené tri spôsoby aplikácie pokánia. Pokánie k Bohu – zmena zmýšľania na spasenie. Pokánie smerom k sebe – odvrátenie sa od seba k Bohu na spasenie (zmena zmýšľania). Pokánie – odvrátenie sa od hriechov – toto nie je so spásou spojiteľné.


Pokánie I. Falošný význam pokánia ako sa bežne hlása (16.3.2020)

Ján používa formu slova viera 98-krát, ale ani raz nespomína slovo pokánie. Ak by pokánie, ako ho dnes definuje väčšina cirkví, vyžadovalo spasenie, potom by Jánov spis bol určite plný tohto slova, ktoré by bolo napísané na výslovný účel viesť ľudí ku Kristovi. Ale Ján slovo, alebo význam – pokánie – absolútne nepoužíva!

List Rimanom používa pokánie dvakrát, sú to však dve rôzne grécke slová. Aj to, dva krát sa to takto vyskytuje len v Anglickom preklade KJV, ktorý nie je v tejto veci dobrý, pretože do jedného mecha preložil všetky formy pokánia, i keď ide o rôzne významy. Naopak viera je nájdená v tomto liste až 39-krát. 


Boh nechcel pozerať na naše utrpenie, radšej sa díval na utrpenie svojho Syna (14.3.2020)

Kde je chvála kohokoľvek z nás? Kde je chvála Dávida, Mojžiša, Izáka, Jákoba? Kde je chvála Petra, Pavla, Jána, Matúša? Kde je chvála Abraháma? Veď Pavol čo hovorí?

Lebo ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie u Boha. Rim 4:2

Ak by mal byť Abrahám spasený zo skutkov, zo svojho života, zo svojho poslúchania, zo svojej obety Izáka v pohorí Mórija – má sa čím chváliť pred ľuďmi – ale nie pred Bohom.


Prečo kresťania žijú v starom zákone? Ten ich robí nemožným dosiahnuť spásu (12.3.2020)

  • Mojžiš konal zázraky smerujúce k smrti. Urobil zázrak v Egypte, keď premenil vodu na krv, čo prinieslo smrť.
  • Ježiš vykonal svoj prvý zázrak, keď premenil vodu na víno, čo prinieslo oslavu a život.
  • Všetky Mojžišove zázraky v Egypte, priniesli smrť a beznádej.
  • Naopak všetky Ježišove zázraky, priniesli uzdravenie, pokoj, radosť a šťastie.

Božia krutosť v starej zmluve a iný Boh novozákonný (11.3.2020)

Doba starej zmluvy na jednej strane má pozdvihnúť silu človeka sa spasiť, na druhej strane človek v tejto skúške totálne zlyháva. Je to doba veľkosti človeka, na druhej strane ide o čas absolútnej beznádeje. Spása je nedosiahnuteľná. Boh podľa práva a zákona, musí trestať národy, musí trestať svoj vlastný národ Izrael. Nie je nikto, kto by sa mohol postaviť a povedať – čo to robíš? Prečo nás trestáš?

A všetci obyvatelia zeme sú počítaní jako čo by nič, a podľa svojej vôle činí s vojskom nebies i s obyvateľmi zeme, a nie je nikoho, kto by ho uderil po ruke a povedal mu: Čo to robíš? Dan 4:32


Trvalé odpustenie – ak neodpustíte, ani vám sa neodpustí? (9.3.2020)

Trvalé odpustenie II. Neprestajné vyznávanie hriechov podľa modelu Jána? (10.3.2020)


Dnes mi reformovaný priateľ dal evanjelizačný leták (9.3.2020)

V letáku stojí: Pokánie je odvrátenie sa od všetkých hriechov, lebo sú prestúpením Božích prikázaní. Vtedy človek dostane dar nového života – ZNOVUZRODENIE – čo je nový duchovný život v tom istom tele. Uff… Tak toto je silná káva, pretože nielenže toto nie je evanjelium, toto je falošné evanjelium. Rozoberme si, čo tu je napísané! Poďme opačne. Znovuzrodenie dostane človek tak, že sa odvráti od všetkých svojich hriechov! Poznáte človeka, ktorý sa odvrátil od všetkých svojich hriechov? Ja nie! Pavol, Peter, Ján, boli všetko zločinci a banditi, rovnako ako kresťania všetkých dôb. Hrešili pred príchodom Ježiša, hrešili počas Jeho života keď ich vyučoval, hrešili po Jeho nanebovstúpení.


Ateizmus je len forma náboženstva

Kresťania hľadajúci svoju slávu

Čo v písmach hľadáme?

Urob si test. Si zákonník, alebo kresťan?

Dobrý a zlý strom poznať po ovocí – otázky a odpovede


Ježiš mal odvahu. Syn tesára si dovolil zvrhnúť Mojžišov zákon a Levítske kňažstvo

Pán Ježiš nebol Levíta a to utešovalo židov, že nemôže ísť o človeka ktorý by zmenil systém. Oni verili, že iba Levíti by mohli zmeniť poriadok spásy. Pán Ježiš bol z Júdu. Ale tu je ten kameň úrazu – Melchizedech! Ani on predsa nebol z kmeňa Júdu, dokonca on nebol zo žiadneho kmeňa, keďže nemal otca ani matku. On bol predobrazom budúceho kňaza, ktorý tiež nebude mať otca ani matku. A bol tak veľký, že praotec veriacich Abrahám mu obetuje desiatok!


Zlyhanie náboženstva v príbehu Dávida s Goliášom a víťazstvo viery

Dobrý Samaritán, kňaz a Levíta. Alebo Ježiš a organizované náboženstvá

Je viera dar? Je viera podmienená hriešnosťou? Koniec kalvinizmu!

Iba dokonalý človek ako Ježiš sa dostane do neba. Ste ako Ježiš? Musíte takí byť!

Samaritánka odsúdená ľuďmi. Odsúdená je aj Bohom?

Zachovanie svätých – kalvínska doktrína naháňajúca strach

3 otázky pastora pre svoj zbor ohľadom spásy

Trojica a útok na Ježiša – Boha

Prvá a posledná odpoveď na eschatológiu

Otázka ľuďom, ktorí vyšli zo zboru – viete či ste spasení?

Všetky hriechy navždy odpustené minulé, prítomné, budúce

Evanjelium pre teba, ktorý si ešte neprijal Ježiša, čím ti hrozí večné zatratenie. Daj sa zachrániť zdarma

Rozdiel medzi spasením a konaním skutkov z viery

Československo zaplavila vlna falošného evanjelia ala MacArthur, Washer, Piper…

Keď sa človek chce spasiť sám

Čo Peter Korneliusovi nepovedal keď mu kázal, aby uveril

Kain a Ábel. Dva predobrazy spasenia z viery a spasenia zo skutkov

Šesť slobôd ktoré máme v Kristovi. Tieto pravdy musíš vedieť a povzbudiť sa nimi.

Či sme neboli kresťanmi? Ježiš im povie – nepoznám vás

Kňažstvo a obety sú zrušené, prečo cirkvi stále obetujú?

Nikdy nekáž evanjelium bez kríža!

Evanjelium bez kríža II. Je Ján 3,16 bez kríža?

Kristov kríž je bláznovstvom pre ľudí, ktorí naveky zahynú